210 5747801 - 2810 285372 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο.Π.

Οι ΟΠ στον τομέα των Ο&Κ μπορούν να συστήσουν επιχειρησιακό ταμείο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη χρηματοδότηση επιχειρησιακών προγραμμάτων που εγκρίνονται από τα κράτη μέλη. Το ταμείο χρηματοδοτείται με τις χρηματικές εισφορές των μελών της ΟΠ ή από την ίδια την ΟΠ και τη χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ.
Εφαρμόζεται διπλό ανώτατο όριο στη χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ:
 • (1) περιορίζεται στο 4,1% της αξίας της παραγωγής της ΟΠ που διατίθεται στο εμπόριο (το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί σε 4,6%, εάν η ποσότητα που υπερβαίνει το 4,1% χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων),
  και
 • (2) δεν μπορεί να υπερβεί το 50% των πραγματικών δαπανών, ανώτατο όριο το οποίο μπορεί να αυξηθεί έως 60% σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για επιχειρησιακά προγράμματα που υποβάλλονται από τις ΟΠ στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ την 1 Μαΐου 2004 ή μετέπειτα (για μέτρα που εφαρμόζονταν μέχρι το τέλος του 2013), σε κράτη μέλη στα οποία η παραγωγή των οργανώσεων παραγωγών είναι κατώτερη του 20% της παραγωγής Ο&Κ, ή στις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Η πολιτική που διαμορφώνεται μέσα από την εθνική στρατηγική εστιάζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και καλύτερος προσανατολισμός του τομέα των οπωροκηπευτικών στην αγορά, ώστε να συμβάλει στην επίτευξη βιώσιμης παραγωγής, η οποία θα είναι ανταγωνιστική τόσο στην αγορά της E.E. όσο και εκτός.
 • Βελτίωση της ελκυστικότητας των Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα.
 • Συνέχιση των προσπαθειών που καταβάλει ήδη ο τομέας για τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Καν.(ΕΕ) 2017/891 περιλαμβάνει ένα μη εξαντλητικό κατάλογο των επιλέξιμων δράσεων και δαπανών ενός επιχειρησιακού προγράμματος:

Ειδικό κόστος για:

 • μέτρα βελτίωσης της ποιότητας,
 • βιολογικά προϊόντα φυτοπροστασίας (όπως φερορμόνη και αρπακτικά), ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιούνται για βιολογική, ολοκληρωμένη ή συμβατική παραγωγή,
 • περιβαλλοντικές ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,
 • βιολογική, ολοκληρωμένη ή πειραματική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού κόστους βιολογικών σπόρων για σπορά και σπορόφυτων,
 • παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον τίτλο II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, με τους κανόνες φυτοπροστασίας και το ανώτατο όριο υπολειμμάτων.

Διοικητικά έξοδα και έξοδα προσωπικού σχετικά με την εφαρμογή επιχειρησιακών ταμείων και επιχειρησιακών προγραμμάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

 • γενικά έξοδα που αφορούν ειδικότερα το επιχειρησιακό ταμείο ή το επιχειρησιακό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών εξόδων και των εξόδων προσωπικού, των εκθέσεων και μελετών αξιολόγησης και των εξόδων τήρησης των λογαριασμών καθώς και διαχείρισης των λογαριασμών, μέσω πληρωμής κατ' αποκοπή ποσού που αντιστοιχεί στο 2 % του επιχειρησιακού ταμείου, που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 33, και μέχρις ανωτάτου ορίου 180. 000 €, συμπεριλαμβανομένης τόσο της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης όσο και της συνεισφοράς της οργάνωσης παραγωγών.
 • έξοδα προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών εκ του νόμου επιβαρύνσεων για μισθούς και ημερομίσθια, εφόσον βαρύνουν άμεσα την οργάνωση παραγωγών, την ένωση οργανώσεων παραγωγών ή θυγατρικές για τις οποίες συντρέχει η κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 8, με την επιφύλαξη της έγκρισης των κρατών μελών, από συνεταιρισμούς-μέλη της οργάνωσης παραγωγών, όταν προκύπτουν από μέτρα που αποσκοπούν:
 • στη βελτίωση ή διατήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας ή προστασίας του περιβάλλοντος
 • στη βελτίωση του επιπέδου εμπορίας. 

Η υλοποίηση των μέτρων αυτών απαιτεί ουσιαστικά τη χρήση εξειδικευμένου προσωπικού. Αν, στις περιπτώσεις αυτές, η οργάνωση παραγωγών προσφεύγει στους εργαζομένους της ή στους παραγωγούς-μέλη της, ο χρόνος εργασίας πρέπει να καταγράφεται.

 • νομικά και διοικητικά έξοδα για συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών, καθώς και νομικά και διοικητικά έξοδα που αφορούν τη δημιουργία διεθνικών οργανώσεων παραγωγών ή διεθνικών ενώσεων οργανώσεων παραγωγών· μελέτες σκοπιμότητας και προτάσεις που ανατίθενται από τις οργανώσεις παραγωγών σχετικά με αυτό το θέμα.
 • Έξοδα συνεδριάσεων και προγραμμάτων κατάρτισης εάν αφορούν το επιχειρησιακό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των ημερήσιων αποζημιώσεων των συμμετεχόντων, των εξόδων μεταφοράς και στέγης, ενδεχομένως, με βάση κατ' αποκοπή ποσό ή κλίμακες μοναδιαίου κόστους.
 • εμπορικές επωνυμίες/εμπορικά σήματα οργάνωσης παραγωγών, ενώσεων οργανώσεων παραγωγών και θυγατρικών για τις οποίες συντρέχει η κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 8,
 • γενική προώθηση και προώθηση σημάτων ποιότητας,
 • έξοδα διαφημιστικής εκτύπωσης στη συσκευασία ή σε ετικέτες σε μία από τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, υπό τον όρο ότι προβλέπεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.
 • Έξοδα μεταφοράς, διαλογής και συσκευασίας σχετικά με τη δωρεάν διανομή που αναφέρεται στα άρθρα 16 και 17 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892.
 • Αγορά οικοπέδων χωρίς κτίσματα, η αγορά των οποίων είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση επένδυσης η οποία περιλαμβάνεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση ότι κοστίζει λιγότερο από το 10 % του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της συγκεκριμένης ενέργειας· σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, μπορεί να καθορίζεται υψηλότερο ποσοστό για ενέργειες σχετικές με τη διατήρηση του περιβάλλοντος.
 • Αγορά εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του μεταχειρισμένου, υπό τον όρο ότι δεν έχει αγοραστεί με ενωσιακή ή εθνική ενίσχυση κατά τη διάρκεια επτά ετών πριν από την αγορά.
 • Επενδύσεις σε μεταφορικά μέσα, όταν η οργάνωση παραγωγών αιτιολογεί δεόντως στο σχετικό κράτος μέλος ότι τα μεταφορικά μέσα χρησιμοποιούνται μόνο για εσωτερικές μεταφορές στην οργάνωση παραγωγών· και επενδύσεις σε πρόσθετες εγκαταστάσεις επί του οχήματος, για ψυκτικό εξοπλισμό ή μεταφορά υπό ελεγχόμενη ατμόσφαιρα.
 • Χρηματοδοτική μίσθωση, περιλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταχειρισμένου εξοπλισμού για τον οποίο δεν έχει χορηγηθεί ενωσιακή ή εθνική στήριξη κατά τη διάρκεια επτά ετών πριν από τη χρηματοδοτική μίσθωση, εντός των ορίων της καθαρής αγοραστικής αξίας του αγαθού.
 • Μίσθωση εξοπλισμού ή άλλων αγαθών, εφόσον δικαιολογείται για οικονομικούς λόγους, τους οποίους εγκρίνει το κράτος μέλος.
 • Επενδύσεις σε μετοχές ή κεφάλαιο εταιρειών που συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος.