210 5747801 - 2810 285372 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Οι οργανώσεις παραγωγών (ΟΠ) και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών (ΕΟΠ) βοηθούν τους γεωργούς να μειώνουν το κόστος των συναλλαγών και να συνεργάζονται για τη μεταποίηση και την εμπορική προώθηση των προϊόντων τους. Κυρίαρχα οι οργανώσεις παραγωγών ενισχύουν τη συλλογική διαπραγματευτική ισχύ των γεωργών.
Η ΕΕ αναγνωρίζει τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες μπορούν να ζητήσουν την αναγνώρισή τους από τη χώρα της ΕΕ στην οποία έχουν την έδρα τους. Οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να λαμβάνουν διάφορες νομικές μορφές, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών συνεταιρισμών.
Οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ στο πλαίσιο «επιχειρησιακών προγραμμάτων», με σκοπό τη στήριξη συλλογικών επενδύσεων σε υλικοτεχνική υποδομή προς όφελος των μελών τους.
Για να αναγνωριστεί μια οργάνωση παραγωγών σε οποιοδήποτε γεωργικό τομέα οφείλει να έχει συσταθεί με πρωτοβουλία παραγωγών, να αποτελείται και να ελέγχεται από παραγωγούς συγκεκριμένου γεωργικού τομέα.
Να υποβάλει αίτηση στη χώρα της ΕΕ στην οποία έχει την έδρα της, να πραγματοποιεί τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στην ενωσιακή νομοθεσία όπως η από κοινού μεταποίηση, διανομή, μεταφορά και η συσκευασία.
Επιπλέον, οι οργανώσεις παραγωγών πρέπει να πληρούν ορισμένα πρόσθετα κριτήρια, όπως το να διαθέτουν έναν ελάχιστο αριθμό μελών και/ή να καλύπτουν προϊόντα ελάχιστου όγκου ή ελάχιστης αξίας. Υπάρχουν, επίσης, ορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά το καταστατικό τους, το οποίο πρέπει ιδίως να επιτρέπει στα μέλη της οργάνωσης να ασκούν έλεγχο με δημοκρατικό τρόπο.
Για τη MODUS DCS, η προετοιμασία αναγνώρισης και εν συνεχεία η αναγνώριση μιας οργάνωσης παραγωγών αποτελεί κορυφαία διαδικασία γιατί πιστεύουμε στη χρησιμότητά τους. Μέσα από τη μακρόχρονη εμπειρία μας διαμορφώσαμε προτάσεις και είδαμε τα θετικά αποτελέσματα στην εξέλιξη και στην ανάπτυξη των οργανώσεων παραγωγών που υποστηρίζουμε.
Είδαμε την αναβάθμιση της εσωτερικής οργάνωσης, τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων των στελεχών και την κατάκτηση τεχνογνωσίας των διοικήσεων των ΟΠ. Κατακτήσαμε δύσκολους στόχους και πετύχαμε την συνολική αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων των μελών της ΟΠ.
Μειώσαμε το κόστος παραγωγής στα βασικά μεγέθη κόστους μιας αγροτικής εκμετάλλευσης σε επίπεδο παραγωγού και διαχειριστήκαμε δράσεις που ωφέλησαν το περιβάλλον. Κυρίαρχα όμως αισθανόμαστε μεγάλη ικανοποίηση γιατί συμβάλουμε στην εξέλιξη της αγροτικής οικονομίας και παραγωγής στη χώρα μας.
Στη MODUS DCS ενστερνιζόμαστε την αγωνία των παραγωγών και δημιουργούμε μέσα από τη μακρόχρονη εμπειρία μας τις προϋποθέσεις ανάπτυξης και ευημερίας τους, γι΄ αυτό υποστηρίζουμε σθεναρά την συμμετοχή τους στις Οργανώσεις παραγωγών.