210 5715555 - 2810 285372 

Πρωτόκολλα Ιδιωτικής Προδιαγραφής

Οι καταναλωτές ανά τον κόσμο, μετά την απελευθέρωση του εμπορίου, απέκτησαν κοινά χαρακτηριστικά όπως και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο των τροφίμων. Η ζήτηση δε περιορίζεται πια σε εθνικό επίπεδο. Η ικανότητα των δικτύων διακίνησης (Logistic) βελτιώθηκε θεαματικά μειώνοντας το χρόνο παράδοσης των προϊόντων. Όλα απέκτησαν μια παγκόσμια λογική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι μεγάλες αλυσίδες supermarket στις οποίες διατίθενται μεγάλη ποικιλία νωπών προϊόντων από διάφορα μέρη του κόσμου.
Αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων ήταν οι σημαντικές αλλαγές που ακολουθήσαν στην παραγωγή, το εμπόριο και την διανομή των τροφίμων. Η αλλαγή στο εμπόριο και στις καταναλωτικές συμπεριφορές σε συνάρτηση με τα διατροφικά σκάνδαλα κινητοποίησαν κυβερνήσεις και διεθνής οργανισμούς για τη δημιουργία νέου αυστηρότερου κανονιστικού πλαισίου.
Η αυστηροποίηση του κανονιστικού πλαισίου οδήγησε τις επιχειρήσεις τροφίμων να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα με έμφαση σε θέματα ποιοτικού ελέγχου, ιχνηλασιμότητας και περιβάλλοντος.
Προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών, οι επιχειρήσεις τροφίμων άρχισαν να εφαρμόζουν πρότυπα συστήματα ώστε να αποδείξουν την προσαρμογή τους αλλά και να βελτιώσουν την ασφάλεια και κατ’ επέκταση την ποιότητα των προϊόντων τους. Τα συστήματα αυτά προϋποθέτουν την εφαρμογή και επαλήθευση μέτρων ελέγχου στις διεργασίες παραγωγής, με απώτερο στόχο να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίμων.
Όμως, η ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων τα τελευταία χρόνια, συντέλεσαν στην ανάπτυξη και εφαρμογή ιδιωτικών πρωτοκόλλων ασφάλειας τροφίμων από μεγάλες αλυσίδες supermarket, δεδομένου ότι η ποιότητα δεν εντοπίζεται μονάχα στο τελικό προϊόν αλλά επεκτείνεται και στις διεργασίες παραγωγής και διανομής του.
Η μεγαλύτερη έμφαση στον έλεγχο των διεργασιών με τις οποίες το τρόφιμο φτάνει στην αγορά αναδεικνύει την ευθύνη του ιδιωτικού τομέα να παρέχει ασφαλές τρόφιμο. Τα ιδιωτικά πρωτόκολλα συνιστούν τη βάση για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προμηθευτών με τις απαιτήσεις των αγοραστών όπως αυτές υπαγορεύονται από τους διεθνείς ή εθνικούς κανονισμούς και τις απαιτήσεις των καταναλωτών και δρουν ενισχυτικά αυτών.
Σε αντίθεση με κοινά συστήματα ασφάλειας τροφίμων, τα πρότυπα των λιανοπωλητών είναι αυστηρότερα εφόσον καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες καθ’ όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας (από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση και πραγματεύονται πολλά ζητήματα (περιβάλλον, ασφάλεια εργαζομένων κτλ).
Η επικράτηση των ιδιωτικών πρωτοκόλλων οφείλεται στην ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη των μεγάλων αλυσίδων supermarket, οι οποίες κατάφεραν να επιβάλλουν τις δικές τους απαιτήσεις στους προμηθευτές τους, αλλά και στο γεγονός ότι συνιστούν ένα μέσο για την αποφυγή απωλειών που σχετίζονται με ανακλήσεις τροφίμων συμβάλλοντας έτσι στην φήμη των επιχειρήσεων.
Εξέχουσα θέση στην ασφάλεια τροφίμων έχει η διαχείριση κινδύνου, ενώ στα υπόλοιπα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως οργανοληπτικά σημαίνοντα ρόλο παίζει η διαφοροποίηση προϊόντος. Τα ιδιωτικά πρωτόκολλα ασφάλειας τροφίμων που εφαρμόζονται στοχεύουν στη διαφοροποίηση των διακινούμενων προϊόντων, στη διαχείριση του κινδύνου και στον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Ο βασικός τους ρόλος είναι η ευελιξία και η διευκόλυνση του συντονισμού και των συναλλαγών καθ’ όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας (μεταξύ παραγωγών και επιχειρήσεων), έτσι ώστε να παρέχονται αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, τις συνθήκες παραγωγής, επεξεργασίας και μεταφοράς του. Επιπλέον, με τη διαφοροποίηση των προϊόντων τους οι εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν των νέων ευκαιριών στην αγορά δεδομένου ότι τα προϊόντα τους καθίστανται πιο ευέλικτα και πιο εύκολα απορροφήσιμα από το καταναλωτικό κοινό.

Συνοψίζοντας, τα ιδιωτικά πρωτόκολλα ασφάλειας μπορούν, εκτός από τις μεγάλες αλυσίδες supermarket, να επεκταθούν και να προσαρμοστούν σε όλες τις:

 • αλυσίδες λιανεμπορίου
 • επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου τροφίμων,
 • ενώσεις συνεταιρισμών,
 • κεντρικές αγορές,
 • Λαϊκές αγορές κτλ

Η επιλογή μεταξύ ενός ιδιωτικού πρωτοκόλλου προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης ή δικτύου επιχειρήσεων έναντι ενός κλασικού συστήματος πιστοποίησης είναι στρατηγική επιλογή αιχμής και παρέχει σειρά πλεονεκτημάτων καθώς:

 • είναι ευέλικτα, εύκολα προσαρμόσιμα και διαχειρίσιμα,
 • στοχεύουν στη διαχείριση του κινδύνου και τη διαφοροποίηση του προϊόντος,
 • η εφαρμογή τους συμβάλλει στην φήμη της επιχείρησης,
 • προάγουν την εικόνα της εταιρίας στο καταναλωτικό κοινό,
 • συμβάλλουν στην αύξηση της κερδοφορίας,
 • έχουν χαμηλότερο κόστος
 • είναι το «δικό τους σύστημα» και το υλοποιούν με αίσθημα αυξημένης ευαισθησίας