210 5747801 - 2810 285372 

Το πρωτόκολλο «Εστιάζω» είναι ένα καινοτόμο προϊόν που εισέρχεται για πρώτη φορά στο χώρο της εστίασης. Αφορά μεμονωμένες επιχειρήσεις μικρής και μεγάλης κλίμακας, αλλά και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Αντικείμενο του είναι ο καθετοποιημένος έλεγχος του δικτύου εφοδιασμού μέσω της προδιαγραφής που δημιουργούμε με την υποστήριξη του λογισμικού CERTUS.
 
Σκοπός του είναι, σε πρώτη φάση, η καθετοποίηση και ο αντικειμενικός έλεγχος των προμηθευτών με στόχο τη δημιουργία θετικών συνθηκών ασφάλειας των παρεχόμενων από την επιχείρηση προς τους πελάτες της τροφίμων.
 
Παράλληλα, μέσω του «Εστιάζω» δημιουργούμε τις συνθήκες αποτροπής πιθανής δολιοφθοράς λόγω ακατάλληλων πρώτων υλών στο πλαίσιο της οργανωτικής λειτουργίας των επιχειρήσεων HORECA.
 
Μέσα από το «Εστιάζω» – CERTUS η εφοδιαστική αλυσίδα παύει πλέον να λειτουργεί «ανεξέλεγκτα», καθώς οριοθετούμε ξεκάθαρες προδιαγραφές στη διαχείριση των πρώτων υλών – τροφίμων από το πρώτο στάδιο παραγωγής έως την παραλαβή τους από την επιχείρηση.
Με την ισχυρή τεχνική υποστήριξη διαμορφώνουμε συνθήκες συνολικής αναβάθμισης του επιπέδου των εταιριών εφοδιασμού καθώς και υψηλή αναβάθμιση, στο επιπεδο της εσωτερικής οργάνωσης εξ΄αιτίας της εκπαίδευσης του προσωπικού .
 
Με το CERTUS- «Εστιάζω» εκτός των άλλων, παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα των υφισταμένων συστημάτων ασφάλειας τροφίμων και επαληθεύουμε το HACCP PLAN. Παράλληλα, παρακολουθούμε την επαλήθευση των διορθωτικών ενεργειών που έχουν δοθεί προς τους προμηθευτές και αξιολογούμε την εκτέλεση των καθηκόντων των εργαζομένων σύμφωνα με το οργανόγραμμα και το καθηκοντολόγιο.
 
Εκτός των άλλων, σημαντικό σημείο αναφοράς αποτελεί η καταγραφή και η αξιολόγηση των κινδύνων γεγονός που μας επιτρέπει να οριοθετούμε την επικινδυνότητα και να ορίζουμε τις παραμέτρους για την αποτροπή τους.
 
Επίσης, αξιολογούμε καθημερινά την απόκριση των προμηθευτών και ενημερώνουμε τη διοίκηση για την εύρυθμη λειτουργία αλλά και για τις παρεκκλίσεις. Επεξεργαζόμαστε μέσω του CERTUS τα ευρήματα των ελέγχων ανά εταιρία και ενημερώνουμε τη διοίκηση για την επικινδυνότητα κάθε προμηθευτή όπως αυτή διαγνώστηκε μέσα από το πρόγραμμα. Παράλληλα, ενημερώνουμε τη διοίκηση για τις περιπτώσεις προμηθευτών που βρέθηκαν εκτός προδιαγραφής και προτείνουμε την αποπομπή της από το δίκτυο των εταιριών της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 
Τέλος, διαμορφώνουμε το επικοινωνιακό πλάνο που περιγράφει τις δεσμεύσεις της εταιρίας αναφορικά με τον έλεγχο και τις προμήθειες και ανοίγουμε την πληροφορία προς τον πελάτη μέσω του λογισμικού ιχνηλασιμότητας E-CERT.