210 5747801 - 2810 285372 

 
 
Το CERTUS Analysis είναι λογισμικό ελέγχου που σχεδιάστηκε εξ’ ολοκλήρου από τη MODUS DCS, αναπτύσσεται σε περιβάλλον web και δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην εφοδιαστική αλυσίδα της METRO AEBE.

Ως λογισμικό, σε επιπεδο επιχείρησης, (ενδεικτικά) επαληθεύει στην πράξη:
 • τη νομιμοποίηση,
 • το επίπεδο οργάνωσης,
 • τη λειτουργία της,
 • την ασφάλεια των εργαζομένων της,
 • την επάρκεια των κτιριακών της εγκαταστάσεων,
 • το μηχανολογικό της εξοπλισμό,
 • την ασφάλεια που παρέχει στα τρόφιμα που διαχειρίζεται,
 • την προστασία και τον έλεγχο τρωκτικών, πουλιών και εντομών,
 • κάθε βήμα στην παραλαβή έως και την συσκευασία των προϊόντων,
 • τις μετασυλλεκτικές επεμβάσεις,
 • την ιχνηλασιμότητα,
 • την προσαρμογή της στα πρωτόκολλα, κτλ.

  Τα πεδία είναι ενδεικτικά και προσαρμόζονται σύμφωνα με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της κάθε προδιαγραφής.
  Σημαντικό πλεονέκτημα είναι το γεγονός πως παρέχει ορατότητα, σε πραγματικό χρόνο, στον κεντρικό διαχειριστή ποιότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς τα δεδομένα αποθηκεύονται αυτόματα κατά την στιγμή του ελέγχου. Επίσης, η ανάλυση των αποτελεσμάτων είναι σε αλληλεπίδραση, γεγονός που αποδίδει με απόλυτη διαφάνεια τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και την τελική κατάταξη μιας εταιρίας στο σύνολο των εταιριών του δικτύου εφοδιασμού .