210 5715555 - 2810 285372 

Οργανώσεις Παραγωγών

Στην ΕΕ υπάρχουν 11 εκατομμύρια γεωργοί και πολλοί από αυτούς εργάζονται σε σχετικά μικρές οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις που λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους. Αντιθέτως, τόσο οι μεταποιητές όσο και οι έμποροι λιανικής είναι πολύ πιο συνδεδεμένοι στις δραστηριότητές τους.

Αυτή η ασύμμετρη διαπραγματευτική ισχύς δυσκολεύει τους γεωργούς στην προάσπιση των συμφερόντων τους κατά τη διαπραγμάτευση με άλλους παράγοντες που έχουν ρόλο στην αλυσίδα εφοδιασμού. Για να ενισχύσει τη συλλογική διαπραγματευτική ισχύ των γεωργών, η ΕΕ στηρίζει τους γεωργούς που επιθυμούν να συνεργαστούν με άλλους γεωργούς στο πλαίσιο οργανώσεων παραγωγών.

Επιπλέον, η ΕΕ στηρίζει όσους επιθυμούν να συνεργαστούν με τους εταίρους τους που ασχολούνται με την μεταποίηση ή την εμπορική προώθηση στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, στο πλαίσιο ενώσεων οι οποίες είναι γνωστές ως διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού
Οι οργανώσεις παραγωγών (ΟΠ) και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών (ΕΟΠ) βοηθούν τους γεωργούς να μειώνουν το κόστος των συναλλαγών και να συνεργάζονται για τη μεταποίηση και την εμπορική προώθηση των προϊόντων τους. Οι οργανώσεις παραγωγών ενισχύουν τη συλλογική διαπραγματευτική ισχύ των γεωργών, κυρίως με τους εξής τρόπους:

 • συγκέντρωση της προσφοράς
 • βελτίωση της εμπορικής προώθησης
 • παροχή τεχνικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης στα μέλη τους
 • συμβολή στη διαχείριση της ποιότητας
 • μεταφορά γνώσεων

Η ΕΕ αναγνωρίζει τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες, ως εκ τούτου, μπορούν να ζητήσουν την αναγνώρισή τους από τη χώρα της ΕΕ στην οποία έχουν την έδρα τους. Οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να λαμβάνουν διάφορες νομικές μορφές, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών συνεταιρισμών. Οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών μπορούν να επωφελούνται από:

 • εξαιρέσεις από τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ για ορισμένες δραστηριότητες, όπως οι συλλογικές διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούν για λογαριασμό των μελών τους και ο προγραμματισμός της παραγωγής, ή για ορισμένα μέτρα διαχείρισης της προσφοράς
 • για τον τομέα των οπωροκηπευτικών, πρόσβαση σε χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο «επιχειρησιακών προγραμμάτων», για παράδειγμα, με σκοπό τη στήριξη συλλογικών επενδύσεων σε υλικοτεχνική υποδομή προς όφελος των μελών τους.

Αναγνώριση Οργάνωσης Παραγωγών

Για να αναγνωριστεί μια οργάνωση παραγωγών σε οποιοδήποτε γεωργικό τομέα οφείλει:

 • να έχει συσταθεί με πρωτοβουλία παραγωγών
 • να αποτελείται και να ελέγχεται από παραγωγούς συγκεκριμένου γεωργικού τομέα
 • να υποβάλει αίτηση στη χώρα της ΕΕ στην οποία έχει την έδρα της
 • να πραγματοποιεί τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στην ενωσιακή νομοθεσία, όπως η από κοινού μεταποίηση, διανομή, μεταφορά ή συσκευασία
 • να επιδιώκει τουλάχιστον έναν από τους συγκεκριμένους στόχους που αναφέρονται στη γεωργική νομοθεσία, όπως η βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής ή η ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα της προώθησης και της εμπορίας.

Επιπλέον, οι οργανώσεις παραγωγών πρέπει να πληρούν ορισμένα πρόσθετα κριτήρια, όπως το να διαθέτουν έναν ελάχιστο αριθμό μελών και/ή να καλύπτουν προϊόντα ελάχιστου όγκου ή ελάχιστης αξίας. Υπάρχουν επίσης ορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά το καταστατικό τους, το οποίο πρέπει ιδίως να επιτρέπει στα μέλη της οργάνωσης να ασκούν έλεγχο με δημοκρατικό τρόπο.
Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να αναγνωρίζουν τις οργανώσεις παραγωγών κατόπιν αιτήματος. Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να αναγνωρίζουν οργανώσεις παραγωγών από τους τομείς των οπωροκηπευτικών, του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, των μεταξοσκωλήκων, του λυκίσκου, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.
Οι χώρες της ΕΕ μπορούν επίσης να αναγνωρίζουν ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, με βάσει τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τις οργανώσεις παραγωγών.